Artikel 1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Display4all B.V. (hierna: Opdrachtnemer) en haar Opdrachtgevers, daaronder mede begrepen een Service Level Agreement.
1.2 Onder Opdrachtgever wordt verstaan: de contractuele wederpartij van Opdrachtnemer.
1.3 Opdrachtnemer wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.

Artikel 2. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst
2.1 Een overeenkomst komt tot stand doordat Opdrachtgever een aanbod van Opdrachtnemer schriftelijk aanvaardt, of doordat Opdrachtnemer een aanbod van Opdrachtgever schriftelijk aanvaardt.
2.2 Alle aanbiedingen van Opdrachtnemer kunnen te allen tijde door haar worden herroepen, ook als aan de aanbieding een termijn is verbonden.
2.3 Als Opdrachtgever aan Opdrachtnemer gegevens, tekeningen of andere documenten verstrekt, mag Opdrachtnemer uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.

Artikel 3. Prijs
3.1 Opdrachtnemer is gerechtigd de overeengekomen prijs tussentijds te verhogen, indien en voor zover zich onvoorziene kostprijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten der overeenkomst, dan wel na het verzenden van de aanbieding.
3.2 In de prijs zijn niet inbegrepen installatie-, reis- en verblijfkosten. De geldende tarieven daarvan worden wel vermeld in de aanbieding.

Artikel 4. Garantiebepalingen
4.1 Opdrachtnemer garandeert dat het door hem verkochte functioneert in overeenstemming met zijn specificaties gedurende een periode van twaalf (12) maanden na levering. Afwijkingen die er niet toe leiden dat het verkochte niet (langer) geschikt is voor het doel waarvoor koper het gekochte gebruikt, leveren geen tekortkoming van Opdrachtnemer onder deze garantiebepaling op.
4.2 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor, een reparatie onder garantie of bevestiging van garantie te weigeren wanneer Opdrachtgever het recht op garantie niet kan aantonen.
4.3 Opdrachtgever moet ervoor zorgdragen dat het apparaat op de juiste manier en veilig is verpakt wanneer het moet worden geretourneerd. Tenzij anders overeengekomen, draagt de Opdrachtgever de kosten en het risico voor de verzending. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van ingezonden materiaal dat geen deel uitmaakt van de oorspronkelijke levering van het product.
4.4 In geval van een door deze garantie gedekt defect aan een product garandeert Opdrachtnemer met deze garantie de reparatie of vervanging van het product.
4.5 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor te beslissen over reparatie of vervanging. Zij kan beslissen het ter garantie ingezonden apparaat te vervangen door een gelijkwaardig, volledig gereviseerd apparaat van dezelfde kwaliteit.
4.6 Er wordt geen garantie gegeven op batterijen of accu‘s en op verbruiksmaterialen (onderdelen die tijdens gebruik van het apparaat regelmatig moeten worden vervangen zoals de projectielamp in een beamer).
4.7 Er wordt geen garantie gegeven op pixelfouten (permanent gekleurde, lichte of donkere beeldpunten) beneden het aantal toegestane pixelfouten per beeldscherm. Het exacte aantal toegestane pixelfouten wordt beschreven in de handleiding bij het product. Voor ingebrande beelden op plasma- , lcd- of led-schermen die zijn ontstaan door onjuist gebruik van het apparaat, is de Opdrachtnemer niet aansprakelijk. De exacte handelswijze voor correct gebruik van een plasma- , lcd- of led-scherm wordt beschreven in de handleiding bij het product.
Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie voor pixelfouten, indien hij aantoont dat het toegestane aantal pixelfouten is overschreden en dat dit niet het gevolg is van onjuist gebruik van het apparaat.
4.8 Foutieve weergave als gevolg van het gebruik van gegevensdragers met een niet-compatibel formaat of gegevensdragers uitgerust met ongeschikte software, kwalificeert niet als gebrek en valt niet onder de garantie. Dit is voor rekening en risico van Opdrachtgever.
4.9 Wanneer tijdens de reparatie wordt vastgesteld dat er sprake is van een fout of storing die niet door de garantie wordt gedekt, wordt de Opdrachtgever hiervan in kennis gesteld. De Opdrachtnemer kan aan de Opdrachtgever een aanbieding doen het product te repareren. Indien de Opdrachtgever het aanbod accepteert, zullen de reparatiekosten (materiaal en arbeidsloon) vermeerderd met een vast bedrag voor verwerkingskosten worden gedragen door de Opdrachtgever.

Artikel 5. Uitsluitingen
5.1 Werkzaamheden en/of reparaties die niet het gevolg zijn van gebreken aan de apparatuur zelf zijn niet inbegrepen in de garantie en worden afzonderlijk aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. Onder dergelijke situaties worden onder meer begrepen:
– fouten ontstaan door onjuist gebruik van de presentatie software;
– onzorgvuldig of foutief gebruik, nalatigheid of onachtzaamheid, ruwe behandeling, opzet en vernieling, (herstel) werkzaamheden aan de apparatuur verricht door anderen dan de Opdrachtnemer, het niet correct uitvoering geven aan de instructies van de Opdrachtnemer;
– klimatologische en meteorologische invloeden, zoals stormschade, bliksemschade, brand, voorts explosie, schade door vallen van de apparatuur, instorting, diefstal of verlies, molest of ongeval of daarmee gelijk te stellen oorzaken;
– vocht, waterschade, schadelijke dampen of gassen, temperatuur invloeden, vervuiling door zand of stof e.d., inwerking van zuren;
– uitvallen van de elektrische stroom, onjuiste netspanning, netspanningverstoringen, verplaatsingen en alle overige veranderingen aan de apparatuur;
– door de Opdrachtgever gewenste wijzigingen, modificaties, aansluitingen van hulp- of randapparatuur, verplaatsingen;
– het plaatsen van onderdelen, welke op eenvoudige wijze door de Opdrachtgever zelf uitgevoerd kunnen worden;
– computervirussen, schade berokkend door (wijzigingen in) software van derden;
– configuratie- en/of programma-instellingen op de computers verbonden aan de presentatiesoftware.

Artikel 6. Tarieven, betaling en looptijden.
6.1 De tarieven van de opdracht en de Service Level Agreement zijn gebaseerd op thans geldende eindgebruikerprijzen. In geval van prijsveranderingen gedurende de periode waarvoor de opdracht geldt, behoudt de Opdrachtnemer zich het recht voor de kosten van de Service Level Agreement hieraan aan te passen.
6.2 Indien de samenstelling van de software en/of hardware wordt gewijzigd wordt het contract hierop aangepast.
6.3 In de overeenkomst is de wijze van facturering opgenomen.
6.4 Facturatie van het webabonnement en de Service Level Agreement geschiedt vooruit en zal 45 dagen voorafgaande aan de verlengde jaarperiode plaatsvinden.
6.5 Betalingen dienen te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum. De Opdrachtgever is niet bevoegd om betaling van de factuur te verrekenen of op te schorten.
6.6 Indien Opdrachtgever de factuur niet binnen de betaaltermijn betwist, vervallen al zijn rechten ten aanzien van de geleverde diensten of goederen waar de factuur betrekking op heeft.
6.7 Opdrachtnemer blijft eigenaar van het verkochte tot het moment waarop de koopprijs van het verkochte volledig zal zijn voldaan. Het verkochte is evenwel voor risico van koper vanaf het moment van feitelijke aflevering aan koper.
6.8 Het webabonnement wordt aangegaan voor een periode van 1 jaar.
6.9 De Diensten Niveau Overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 36 maanden.
6.10 Het webabonnement en de Diensten Niveau Overeenkomst worden na afloop van de in genoemde minimum periode telkens met 12 maanden verlengd tenzij één van de beide partijen, tenminste drie maanden voor de aanvang van een nieuw contractjaar, deze beëindigt. Dit dient schriftelijk, bij voorkeur door middel van een aangetekend schrijven, te gebeuren.

Artikel 7. Tussentijdse beëindiging.
7.1 Ieder der partijen is bevoegd de overeenkomst, waaronder ook de Service Level Agreement, bij aangetekend schrijven zonder enige ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst en zonder zijnerzijds tot schadevergoeding gehouden te zijn met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te schorten in de volgende gevallen:
– indien de wederpartij niet behoorlijk of niet tijdig één of meer van zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen nakomt;
– indien door de wederpartij surseance van betaling is aangevraagd of een al dan niet gerechtelijk akkoord is aangeboden, op de wederpartij de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) van toepassing is of de wederpartij in staat van faillissement is verklaard, dan wel bij liquidatie of stillegging van het bedrijf van de wederpartij.

Artikel 8. Overmacht.
8.1 Als overmacht heeft in het kader van de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, naast het in de wet bepaalde, ook te gelden iedere situatie waarin nakoming door Opdrachtnemer van haar verplichtingen onder de overeenkomst wordt verhinderd als gevolg van werkstaking onder het personeel van Opdrachtnemer of derden (zowel georganiseerd als ongeorganiseerd), wateroverlast en overmacht aan de zijde van toeleveranciers van de Opdrachtnemer.

Artikel 9. Algemene gebruiks- en onderhoudsvoorwaarden.
9.1 Opdrachtgever stelt de apparatuur en de hieraan verbonden of gekoppelde randapparatuur ten behoeve van het onderhoud ter beschikking aan het personeel van Opdrachtnemer.
9.2 Opdrachtgever zorgt ervoor dat het onderhoud aaneengesloten kan worden uitgevoerd en stelt hiervoor de benodigde medewerking en faciliteiten kosteloos ter beschikking aan Opdrachtnemer.
9.3 Opdrachtnemer gaat ervan uit dat voor het bereiken van ingebouwde, hooggeplaatste of anderszins moeilijk te bereiken apparatuur de benodigde voorzieningen en assistentie direct aanwezig zijn, dan wel door de Opdrachtgever binnen een half uur ter beschikking gesteld worden. Hogere onderhoudskosten veroorzaakt door het niet in acht nemen van deze verplichting van Opdrachtgever worden afzonderlijk aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
Daaronder wordt mede verstaan kosten veroorzaakt door aan Opdrachtgever te verwijten wachttijden en de vergeefse bezoeken van Opdrachtnemer.

Artikel 10. Aansprakelijkheid.
10.1 Indien Opdrachtnemer ten opzichte van Opdrachtgever toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van enige verplichting of ten opzichte van Opdrachtgever een onrechtmatige daad pleegt, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot de factuurwaarde exclusief btw per gebeurtenis of serie van gebeurtenissen met een gemeenschappelijke oorzaak, met dien verstande dat de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt is tot het bedrag dat in voorkomend geval onder de door de opdrachtnemer gesloten verzekeringsovereenkomst tot uitkering komt.
10.2 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor indirecte schade (waaronder wordt verstaan: gederfde winst, gederfde omzet en gemiste kansen) is uitgesloten. Voorts is bij verlies of beschadiging van gegevensdragers aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor schade gelegen in de kosten van reproductie van de verloren informatie uitgesloten.
10.3 De aansprakelijkheidsbeperkingen zoals weergegeven in de voorafgaande leden gelden niet ingeval de door Opdrachtgever geleden schade het gevolg is van opzet van de Opdrachtnemer of opzet of bewuste roekeloosheid van ondergeschikten van Opdrachtnemer.
10.4 Iedere aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer vervalt indien de Opdrachtgever niet ten minste drie maanden nadat de Opdrachtgever zowel van de schade als van de aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer voor die schade op de hoogte had kunnen zijn, de Opdrachtnemer in rechte betrokken heeft door middel van het uitbrengen van een dagvaarding.

Artikel 11. Overig.
11.1 Wijzigingen van en aanvullingen op overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, waaronder de Service Level Agreement, zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.
12.1 Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
12.2 Alle geschillen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen in eerste aanleg uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Rotterdam, locatie Rotterdam. Niettemin heeft Opdrachtnemer het recht om geschillen voor te leggen aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de Opdrachtgever.