Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen
1.1 Onder deze Algemene voorwaarden wordt verstaan:
Opdrachtnemer: Display4all
Opdrachtgever: De Contractuele wederpartij van Display4all
1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Opdrachtnemer, op alle overeenkomsten die Opdrachtnemer sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.
1.3 Opdrachtnemer wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.

Artikel 2. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst
2.1 Een overeenkomst komt tot stand doordat Opdrachtnemer een schriftelijke bevestiging zendt van de order of opdracht van Opdrachtgever.
2.2 Alle aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeen gekomen.
2.3 Als Opdrachtgever aan Opdrachtnemer gegevens, tekeningen enz. verstrekt, mag Opdrachtnemer uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.

Artikel 3. Prijs
3.1 Opdrachtnemer is gerechtigd de overeengekomen prijs tussentijds te verhogen, indien en voor zover zich onvoorziene kostprijsverhogende omstandigheden (zoals BTW/belastingen) voordoen na het afsluiten der overeenkomst, dan wel na het verzenden van de aanbieding.
3.2 In de prijs zijn niet inbegrepen installatie, reis- en verblijfkosten.
3.3 De huidige tarieven voor installatie, reis- en verblijfkosten zijn opgenomen in de aanbieding.

Artikel 4. Garantiebepalingen (indien er geen Diensten Niveau Overeenkomst is)
4.1 De looptijd van de garantie bedraagt 12 maanden en gaat in op de dag van aankoop van het product. De garantie heeft betrekking op materiaal- en fabricagefouten van allerlei aard die bij normaal gebruik kunnen optreden.
4.2 De Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor, een reparatie onder garantie of bevestiging van garantie te weigeren wanneer het recht op garantie niet kan worden aangetoond.
4.3 De Opdrachtgever moet ervoor zorgdragen dat het apparaat op de juiste manier en veilig is verpakt wanneer het moet worden ingezonden. Indien niets anders is aangegeven, draagt de Opdrachtgever de kosten en het risico voor de verzending. Voor aanvullend ingezonden materiaal dat geen deel uitmaakt van de oorspronkelijk levering van het product, aanvaard de Opdrachtnemer geen aansprakelijkheid.
4.4 In geval van een door deze garantie gedekt defect aan uw product garandeert de Opdrachtnemer met deze garantie de reparatie of vervanging van het product.
4.5 De Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor te beslissen over reparatie of vervanging. Deze kan daarom naar eigen inzicht beslissen, het ter garantie ingezonden apparaat te vervangen door een gelijkwaardig, volledig gereviseerd apparaat van dezelfde kwaliteit.
4.6 Er wordt geen garantie gegeven op batterijen of accu‘s en op verbruiksmaterialen, d.w.z. onderdelen die tijdens gebruik van het apparaat regelmatig moeten worden vervangen zoals de projectielamp in een beamer.
4.7 Een pixelfout (permanent gekleurde, lichte of donkere beeldpunt) is niet zonder meer aan te merken als gebrek. Het exacte aantal toegestane defecte pixels wordt beschreven in de handleiding bij het product. Voor ingebrande beelden op plasma- , lcd of led-scherm die zijn ontstaan door onjuist gebruik van het apparaat, is de Opdrachtgever niet aansprakelijk. De exacte handelswijze voor correct gebruik van een plasma- , lcd of een led-scherm wordt beschreven in de handleiding bij dit product.
4.8 De garantie geldt niet voor fouten bij de weergave vanaf gegevensdragers met een niet-compatibel formaat of die zijn gemaakt met ongeschikte software. Wanneer tijdens de reparatie wordt vastgesteld dat er sprake is van een fout of storing die niet door de garantie wordt gedekt, behoudt de Opdrachtnemer zich het recht voor, na offerte aan de Opdrachtgever, de reparatiekosten (materiaal en arbeidsloon) in rekening te brengen, vermeerderd met een vast bedrag voor verwerkingskosten. Hierover wordt u als Opdrachtgever vooraf geïnformeerd. De keus om hiermee al dan niet akkoord te gaan ligt bij Opdrachtgever

Artikel 5. Software garantiebepalingen (indien er geen Diensten Niveau Overeenkomst is)
5.1 Opdrachtnemer handelt de vragen met betrekking tot de gespecificeerde software af via telefoon of e-mail. De gespecificeerde software is eigendom van opdrachtgever en wordt op basis van een maand abonnement in bruikleen gegeven aan de Opdrachtgever.
5.2 Bij problemen met de geleverde software zal binnen 5 werkdagen d.m.v. telefoon, e-mail of een servicebezoek een oplossing worden gerealiseerd. De Helpdesk is telefonisch bereikbaar tijdens kantooruren : 09:00 – 16:00 uur.

Artikel 6. Diensten Niveau Overeenkomst
6.1 Opdrachtgever heeft afspraken omtrent service en opvolging vastgelegd in een Diensten Niveau Overeenkomst.
6.2 De Diensten Niveau Overeenkomst is een service aanvullend aan de levering van de Opdrachtnemer.

Artikel 7. Uitsluitingen
7.1 Werkzaamheden en/of reparaties die niet het gevolg zijn van gebreken aan de apparatuur zelf zijn niet inbegrepen in en worden afzonderlijk aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. Onder dergelijke situaties worden onder meer begrepen:
7.2 Fouten ontstaan door onjuist gebruik van de presentatie software.
7.3 Onzorgvuldig of foutief gebruik, nalatigheid of onachtzaamheid, ruwe behandeling, opzet en vernieling, (herstel) werkzaamheden aan de apparatuur verricht door anderen dan de Opdrachtnemer, het niet correct uitvoering geven aan de instructies van de Opdrachtnemer.
7.4 Klimatologische en meteorologische invloeden, zoals stormschade, bliksemschade, brand, voorts explosie, schade door vallen van de apparatuur, instorting, diefstal of verlies, molest of ongeval of daarmee gelijk te stellen oorzaken.
7.5 Vocht, waterschade, schadelijke dampen of gassen, temperatuur invloeden, vervuiling door zand of stof e.d., inwerking van zuren.
7.6 Uitvallen van de elektrische stroom, onjuiste netspanning, netspanningverstoringen, verplaatsingen en alle overige veranderingen aan de apparatuur.
7.7 Door de Opdrachtgever gewenste wijzigingen, modificaties, aansluitingen van hulp- of randapparatuur, verplaatsingen.
7.8 Het plaatsen van onderdelen, welke op eenvoudige wijze door de Opdrachtgever zelf uitgevoerd kunnen worden.
7.9 Computer virussen, schade berokkend door (wijzigingen in) software van derden.
7.10 Configuratie en/of programma instellingen op de computers verbonden aan de presentatie software.

Artikel 8. Tarieven en betaling.
8.1 De opdracht, het webabonnement en de Diensten Niveau Overeenkomst zijn gebaseerd op thans geldende eindgebruikerprijzen. In geval van prijsveranderingen gedurende de periode waarvoor de opdracht geldt, behoudt de Opdrachtnemer zich het recht voor de kosten van de Diensten Niveau Overeenkomst, voor zover dit niet wettelijk verboden is, hieraan aan te passen.
8.2 Indien de samenstelling van de software en/of hardware wordt gewijzigd wordt het contract hierop aangepast.
8.3 In de overeenkomst is de betalingstermijn en de wijze van facturering opnemen.
8.4 Facturatie van het webabonnement en de Diensten Niveau Overeenkomt zal 45 dagen voorafgaande aan de verlengde jaarperiode plaatsvinden.
8.4 De betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum zonder enige aftrek, compensatie, uitstel en zonder kosten voor de Opdrachtnemer.

Artikel 9. Looptijd van het webabonnement en de Diensten Niveau Overeenkomst
9.1 Het webabonnement wordt aangegaan voor een periode van 1 jaar.
9.2 De Diensten Niveau Overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 36 maanden.
9.3 Het webabonnement en de Diensten Niveau Overeenkomst  worden na afloop van de in genoemde minimum periode telkens met 12 maanden verlengd tenzij één van de beide partijen, tenminste drie maanden voor de aanvang van een nieuw contractjaar, deze beëindigt. Dit dient schriftelijk, bij voorkeur door middel van een aangetekend schrijven, te gebeuren.

Artikel 10. Tussentijdse beëindiging.
10.1 Ieder der partijen is bevoegd het webabonnement en de Diensten Niveau Overeenkomst bij aangetekend schrijven zonder enige ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst en zonder zijnerzijds tot schadevergoeding gehouden te zijn met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren of op te schorten in de volgende gevallen:
10.2 indien de wederpartij niet behoorlijk of niet tijdig één of meer van zijn uit het servicepolis voortvloeiende verplichtingen nakomt (wanprestatie).
10.3 indien door de wederpartij surseance van betaling is aangevraagd, de wederpartij in staat van faillissement is verklaard, dan wel bij liquidatie of stillegging van het bedrijf van de wederpartij.

Artikel 11. Overmacht.
11.1 In het geval van overmacht zijn Opdrachtnemer en Opdrachtgever gerechtigd de nakoming van de voor ieder der partijen uit het onderhoudscontract voortvloeiende verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van zodanige overmacht zonder over en weer tot enige schadevergoeding ter zake te kunnen worden verplicht.
11.2 Indien de overmachtperiode langer dan drie maanden heeft geduurd of naar oordeel van beide partijen al bij voorbaat vaststaat dat deze meer dan drie maanden zal duren, kan de partij, tegenover wie een beroep op overmacht wordt gedaan, het webabonnement en de Diensten Niveau Overeenkomst per aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang beëindigen, zonder dat de partijen op grond daarvan over en weer tot schadevergoeding gehouden zijn.

Artikel 12. Algemene gebruiks- en onderhoudsvoorwaarden.
12.1 Opdrachtgever stelt de apparatuur en de hieraan verbonden of gekoppelde randapparatuur ten behoeve van het onderhoud ter beschikking aan het personeel van Opdrachtnemer.
12.2 Opdrachtgever zorgt ervoor dat het onderhoud aaneengesloten kan worden uitgevoerd en stelt hiervoor de benodigde medewerking en faciliteiten kosteloos ter beschikking aan de opdrachtnemer.
12.3 Opdrachtnemer gaat er vanuit dat voor het bereiken van ingebouwde, hooggeplaatste of anderszins moeilijk te bereiken apparatuur de benodigde voorzieningen en assistentie direct aanwezig zijn, dan wel door de opdrachtgever binnen een half uur ter beschikking gesteld worden. Vermeerdering van het onderhoud, veroorzaakt door het niet in acht nemen van deze voorwaarden en bepalingen door de opdrachtgever en de aan de opdrachtgever te verwijten wachttijden en de tevergeefs bezoeken, wordt afzonderlijk aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 13. Aansprakelijkheid.
13.1 Bij de uitvoering van onderhoud aanvaardt de Opdrachtnemer de aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel en voor materiële schade aan de apparatuur en eigendom van opdrachtgever en derden, voor zover het letsel of de schade is ontstaan tijdens de bovengenoemde werkzaamheden en het gevolg is van nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerd handelen van personen, waarvan Opdrachtnemer zich bedient bij de uitvoering van het onderhoud.
13.2 Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer BV beperkt is tot ten hoogste € 450.000,00 per gebeurtenis. Bij verlies of beschadiging van informatiedragend materiaal komen de kosten van reproductie van de verloren informatie niet voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 14. Algemeen.
14.1 Wijzigingen van het webabonnement en de Diensten Niveau Overeenkomt of aanvullingen daarop zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen.
14.2 Het webabonnement en de Diensten Niveau Overeenkomst worden beheerst door Nederlands recht.
14.3 Opdrachtgever mag niet zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer rechten en verplichtingen, welke voortvloeien uit het servicepolis, aan een of meer derden overdragen.

Artikel 15. Geschillen.
Voor elk geschil betreffende het tot stand komen, de uitleg of de uitvoering van overeenkomsten die daaruit mochten ontstaan alsmede elk ander geschil ter zake van of in verband met het contract, geen uitgezonderd, zal de rechter te Rotterdam/Dordrecht steeds bevoegd zijn.

Menu